Tuesday, July 16, 2024
Homeताजी बातमीनवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम प्रगतीपथावर

नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम प्रगतीपथावर

चिंचवड येथील महानगरपालिकेच्या आरक्षण क्र.१८१ ड या जागेवर नविन प्रशासकिय इमारत बांधणेचे काम करणेत येत आहे. या इमारतीच्या भूखंडाचे क्षेत्र – ८.६५ एकर (३७२३२.२५ चौ.मी.) एकूण बांधकाम क्षेत्र – ९१४५९ चौ.मी. (सुमारे १० लाख चौ. फूट)

नविन प्रशासकीय इमारतीमध्ये पुढील प्रमाणे ४ विंग बांधणेत येणार आहेत

A विंग :- ३ तळघर + तळमजला + ६ मजले

B विंग :- ३ तळघर + तळमजला + १८ मजले

C विंग :- ३ तळघर + तळमजला + १८ मजले

D विंग :- ३ तळघर + तळमजला ६ मजले

तसेच सदर इमारतीमध्ये महापालिका सर्वसाधारण सभागृह, सुसज्ज असे ग्रंथालय, प्रदर्शन दालन, बहु उद्देशीय सभागृह,नागरिक व कर्मचारी यांचे आरोग्य तपासणी साठी क्लिनिक,ए टी एम सेंटर, इ-गव्हर्नन्स, नागरी सुविधा केंद्र, सुरक्षा कक्ष, कोर्टयार्ड, स्वच्छतागृह, स्वागत आणि माहिती कक्ष, कॅन्टीन व पत्रकार बांधवासाठी पत्रकार कक्ष इ. बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

सदर इमारतीची रचना पर्यावरणपूरक (Eco-friendly Building) असून त्यामध्ये जलपुनर्भरण, सौर उर्जेचा वापर, पाण्याचा पुर्नवापर, Climate Responsive Gl fins, Natural Ventilation, Green areas, स्कायलाइट, दोन व चार चाकी मिळून सुमारे ५ हजार वाहने पार्किंग इ. बाबींचा समावेश करणेत आलेला आहे.इमारतीची उंची ८३ मी. एवढी आहे. इमारत पुर्ण झाल्यानंतर नागरीकांना महानगरपालिकेची सर्व विभागाची कार्यालये एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असून महानगरपालिकेच्या कामाकाजात सुसुत्रता येणार आहे.

कामाचा आदेश जानेवारी२०२३ मध्ये देण्यात आले असून कामाची मुदत ३६ महिने अशी आहे. स्वीकृत निविदा र.रू.२८६.६३ कोटी इतकी आहे. में के. एम. व्ही. प्रोजेक्ट्स हे ठेकेदार असून सुनिल पाटिल असोसिएट प्रा.ली.हे कामाचे सल्लागार आहेत

“सद्यस्थितीत २०% काम पूर्ण झाले असुन इमारतीचे संपुर्ण खोदकाम व फाऊंडेशनचे काम पुर्ण झालेले असून आता सर्वात खालील तळघराच्या स्लॅबचे काम प्रगतीपथावर आहे. स्लॅब वरील कॉलमचे काम पावसाळ्यात करणे शक्य होणार आहे. मुदतीमध्ये काम पूर्ण करणेचे नियोजन आहे”-प्रमोद ओंभासे, सह शहर अभियंता प्रकल्प विभाग

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments