Tuesday, February 27, 2024
Homeआरोग्यविषयकउद्या दि.१८ सप्टेंबर रोजी या केंद्रांवर मिळणार ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा डोस

उद्या दि.१८ सप्टेंबर रोजी या केंद्रांवर मिळणार ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा डोस

१७ सप्टेंबर २०२१,
उद्या दि.१८/०९/२०२१ रोजी ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचा वय १८ वर्षावरील सर्व लाभार्थींना पहिला व दुसरा डोस पहिल्या डोसनंतर ( १२ ते १६ आठवडयांच्या दरम्यान म्हणजे ८४ दिवसानंतर ते ११२ दिवसपर्यत) हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील सर्व कोविड-१९ लसीकरण केंद्रावर देण्यात येईल.

तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत दि.११/०८/२०२१ पासून प्रामुख्याने वार्डनिहाय केंद्रीय KIOSK टोकन प्रणालीव्दारे कोविड-१९ लसीकरण करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने नागरिकांनी KIOSK मशिनव्दारे घेतलेल्या टोकन नुसार आणि पिं. चिं. म. न. पा. मार्फत लसीकरणाबाबत एस.एम.एस. संदेश प्राप्त झालेल्या नागरिकांना खालील प्रमाणे पिं.चिं.म.न.पा लसीकरण केंद्रांवर लसीकरण करण्यात येईल.

अ.क्र      प्रभागलसीकरण केंद्राचे नाववयोगट वय वर्ष १८ वर्षावरील सर्व लाभार्थी (पहिला डोस व  दुसरा डोस)
 
कै. ह.भ.प. प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरीयल हॉस्पीटल,आकुर्डी५००
रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड५००
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फूले (जुने तालेरा) रुग्णालय , चिंचवड५००
मासुळकर कॉलनी आय हॉस्पिटल५००
जुने खिवंसरा पाटील हॉस्पिटल, थेरगाव५००
अंकुशराव लांडगे सभागृह, भोसरी५००
उर्दू प्राथमिक शाळा, काळभोर गोठा, यमुनानगर५००
जुने जिजामाता रुग्णालय५००
निळु फुले नाटय गृह, पिंपळे गुरव५००
१०वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळ (आचार्य अत्रे सभागृह)५००
११हेगडेवार जलतरण तलाव, प्राधिकरण४००
१२संजय काळे सभागृह पॅन आर्थो रुग्णालया समोर४००
१३साई अंब्रेला,संभाजीनगर दवाखाना४००
१४आर.टी.टी.सी सेंटर४००
१५पिं.चिं.म.न.पा. शाळा पवनानगर काळेवाडी४००
१६मनपा शाळा, वाल्हेकरवाडी४००
१७मनपा शाळा किवळे४००
१८बिजलीनगर दवाखाना४००
१९सेक्टर नं.२९,आठवडी बाजार शेजारी,रावेत४००
२०बापुराव ढवळे प्रायमरी स्कुल, पुनावळे  ४००
२१मानसरोवर चॅरिटेबल ट्रस्ट क्ल‍िनिक, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ , वाल्हेकरवाडी४००
२२जिल्हा परिषद शाळा, ताथवडे४००
२३नेहरुनगर उर्दु शाळा४००
२४क्वालिटी सर्कल, भोसरी४००
२५पिं. चिं. मनपा. शाळा, खराळवाडी४००
२६संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुल , इंद्रयनी नगर , भोसरी४००
२७पिं. चिं. मनपा. कन्या शाळा,चिखली४००
२८पिं. चिं. मनपा. शाळा जाधववाडी४००
२९पिंपळेगुरव माध्यमिक शाळा४००
३०अण्णासाहेब मगर शाळा,पिंपळे सौदागर४००
३१पिंपळे निलख इंगोले मनपा शाळा, पि. निलख दवाखानाजवळ४००
३२पि. चि. मनपा शाळा, वाकड४००
३३आबाजी रामभाऊ भुमकर प्राथमिक शाळा, भूमकर वस्ती४००
३४मारुती गेणु कस्पटे प्राथमिक शाळा, कस्पटे वस्ती, वाकड४००
३५पिं. चिं. मनपा. शाळा बोपखेल४००
३६सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरी४००
३७सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, मोशी दवाखाना४००
३८छञपती शाहु महाराज प्राथमिक विद्यालय,दिघी       (सी एस एम)४००
३९पंडित जवाहरलाल नेहरु शाळा,      च-होली४००
४०सखुबाई गार्डन, भोसरी४००
४१गंगोञी पार्क,दिघी रोड, भोसरी४००
४२नवीन भोसरी रुग्णालय४००
४३भानसे स्कूल, यमुनानगर४००
४४स्केटिंग ग्रांऊड, सेक्टर नं.२१ यमुनानगर४००
४५तळवडे समाज मंदीर शाळा४००
४६प्राथमिक शाळा – ९२, मोरे वस्ती, म्हेञे वस्ती४००
४७घरकुल दवाखाना चिखली४००
४८ठाकरे शाळा रुपीनगर४००
४९नुतन शाळा, ताम्हाणेवस्ती४००
५०स्वामी विवेकानंद बॅडमिंटन हॉल, ‍ शिवतेज नगर, यमुनानगर४००
५१पिं.चिं. मनपा यशवंतराव प्रथमिक शाळा, ग प्रभाग४००
५२कर्मवीर भाऊराव पाटील, पिंपरी वाघेरे ड प्रभाग शाळा४००
५३कांतीलाल खिंवसरा पाटिल प्राथमिक शाळा, मंगलनगर थेरगाव-३३४००
५४पिं. चिं. मनपा. शाळा राहटणी४००
५५जुने जिजामाता रुग्णालय४००
५६दिनदयाल शाळा पवना बॅक मागे, संत तुकाराम नगर पिंपरी४००
५७गणेश इंग्ल‍िश स्कुल,दापोडी४००
५८कासारवाडी दवाखाना४००
५९शंकुतला शितोळे शाळा,वेताळ महाराज सोसायटी, जुनी सांगवी४००
६०बालाजी लॉन्स, नदी शेजारी जुनी सांगवी४००
६१अहिल्यादेवी होळकर सांगवी मनपा शाळा४००

तसेच उद्या दि.१८/०९/२०२१ रोजी ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीचा वय १८ वर्षावरील सर्व लाभार्थींना पहिला व दुसरा डोस हा पहिल्या डोस नंतर २८ दिवस झालेल्या एकुण लाभार्थ्याना खालील नमुद लसीकरण केंद्रावर देण्यात येईल.

अ.क्र
 प्रभागलसीकरण केंद्राचे नाववयोगट वय वर्षे १८ वर्षावरील सर्व लाभार्थी
पहिला डोसदुसरा डोस  
इ.एस.आय.एस हॉस्पीटल- मोहननगर, चिंचवड१००२००
प्रेमलोक पार्क दवाखाना१००२००
मासुळकर कॉलनी आय हॉस्पिटल१००२००
जुने खिवंसरा पाटील हॉस्पिटल, थेरगाव१००२००
नवीन भोसरी रुग्णालय१००२००
स्वामी विवेकानंद बॅडमिंटन हॉल, ‍ शिवतेज नगर, यमुनानगर१००२००
जुने जिजामाता रुग्णालय१००२००
निळु फुले नाटय गृह, पिंपळे गुरव१००२००
वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळ (आचार्य अत्रे सभागृह)१००२००

तसेच पिंपरी चिंचवड शहरामधील रहिवासी असलेल्या वय वर्षे १८ व त्यापुढील उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक वैध पुराव्यानिशी म्हणजेच परदेशी विद्यापीठ प्रवेश मिळाल्याचे निश्चितीपत्र आणि परदेशी व्हिसा, व्हिसा मिळण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेले I-20 किंवा DS-160 From (Admission confirmation letter and I-20 or DS-160 Form for Foreign Visa from concerned overseas university etc.), मुलाखत / रोजगारासाठी परदेशी जात असणा-या नागरीकांना ऑफर पत्र या कागदपत्रांच्या पुराव्यासह शनिवार, दि.१८/०९/२०२१ रोजी खालील लसीकरण केंद्रावर कोविड-१९ लसीचा पहिला डोस व दुसरा डोस हा पहिल्या डोसनंतर २८ दिवस झालेल्या लाभार्थ्यांना सकाळी-१०.०० ते सायं- ०५.०० या वेळेत करण्यात येणार आहे.

अ.क्र.लसीकरण केंद्राचे नाववयोगटक्षमता
नवीन जिजामाता रुग्णालयवय वर्षे १८ व त्यापुढील१ला डोस- १०० रा डोस – १००

सर्व लाभार्थ्यांचे लसीकरण सकाळी-१०.०० ते सायं. ५.०० या कालावधीत करण्यात येईल.कोविन अॅप वर नोंदणी करण्यासाठी दि.१८/०९/२०२१ सकाळी ८.०० वाजता स्लॉट बुकींग करण्यासाठी ओपन करण्यात येतील. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रावर दिव्यांग,जेष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी व पिं.चि.मनपा वार्ड निहाय केंद्रीय KIOSK टोकन प्रणाली नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात येईल.

ज्या नागरिकांची ‘कोव्हिशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीचा दुसरा डोस निश्चित केलेले दिवस पूर्ण झालेनंतर ही बाकी आहे त्यांनी पिं.चि.मनपा वार्ड निहाय केंद्रीय KIOSK टोकन प्रणाली किंवा कोविन अॅपव्दारे ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग करण्याची आवश्यकता नसून त्यांना ‍पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रावर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन अॅप पध्दतीने लसीकरण करण्यात येईल.तसेच स्तनदा व गरोदर महिलांचे कोविड-१९ लसीकरण करणेकामी उद्या दि.१८/०९/२०२१ रोजी खालील लसीकरण केंद्रावर काही डोस राखीव ठेवण्यात येत असून ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन ऍप या पध्दतीने लसीकरण करण्यात येईल.

अ.क्रलसीकरण केंद्राचे नाव
सावित्रीबाई फुले, प्रायमरी स्कुल, भोसरी
कै.ह.भ.प.प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरीयल हॉस्पीटल, आकुर्डी
उर्दू प्राथमिक शाळा, काळभोर गोठा, यमुनानगर
आचार्य अत्रे सभागृह वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळ
अहिल्यादेवी होळकर सांगवी मनपा शाळा
खिवंसरा पाटील हॉस्पिटल, थेरगाव
जुने जिजामाता रुग्णालय
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले (जुने तालेरा) रुग्णालय,चिंचवड, पुणे
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Ghe Bharari

Most Popular

Recent Comments